OPTIČKI INTERNET

DODATNE NAPOMENE

Korisnik plaća troškove za ukupan materijal potreban za priključenje na optičku mrežu u skladu sa Cjenovnikom materijala.

Optički internet korisnik može koristiti i bez obaveze korištenja usluge digitalne kablovske televizije u kom slučaju plaća najam opreme u skladu sa Cjenovnikom opreme i materijala .

Korištenje linka zasnovano na fer osnovi, odnosno preko 80% linka ne smije biti korišteno u kontinuitetu duže od 24 sata.