Benefiti i uslovi akcije

  • Ova Akcija namjenjena je svim Korisnicima koji u toku Akcije podnesu zahtjev za korištenje novih uređaja (DVB-C HD resivera) sa ili bez kartice za dekodiranje kanala i ugovore obavezno korištenje uređaja na 24 mjeseca
 
  • Benefit podrazumjeva da korisnik koji već koristi naše usluge može zamijeniti svoj stari DVB-C SD resiver za novi DVB-C HD resiver i dobiti jednu karticu za dekodiranje kanala pod uslovom da u sklopu svog paketa već ne koristi jednu karticu
 
  • Uslovi koje korisnik mora ispuniti da bi ostvario pravo na navedenu Akciju:
  • Da zaključi Aneks ugovor o korištenju resivera/kartice na 24 mjeseca.

  • Da u našim poslovnicama razduži stari DVB-C SD resiver za novi DVB-C HD resver.

  • Karticu za dekodiranje kanala korisnik može dobiti samo ukoliko u sklopu svog korisničkog ugovora već ne koristi jednu karticu.

  • Zamijenu može izvršiti samo korisnik koji u okviru svog paketa usluga za vrijeme trajanja ugovora nije dobio drugi DVB-C HD resiver, nego u skolopu svog korisničkog računa koristi samo i isključivo jedan uređaj DVB-C SD resiver

OPŠTA PRAVILA ZA SVE KORISNIKE

1. Korisnik ne plaća mjesečnu naknadu za korištenje novog DVB-C HD resivera bez obzira koju uslugu koristi.

2. Po isteku 24 mjeseca korištenja DVB-C HD resivera/kartice za dekodiranje kanala, korisnik je obavezan razdužiti resiver/karticu ili obnoviti aneks ugovora o nastavku korištenja uređaja. Ukoliko ne izvrši niti jedno od navedenog biti će u obavezi da plaća naknadu za korištenje resivera/kartice u skladu sa važećim Cjenovnikom usluga.

3. Sva ostala pravila definisana su prema važećem Cjenovniku na dan podnošenja zahtjeva za korištenje usluge po Akciji.

PRIJEVREMENI RASKID UGOVORA O KORIŠTENJU OPREME

1. U slučaju prijevremenog raskida ugovora o korištenju opreme sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca, iz razloga za koji je odgovoran Korisnik (na zahtjev ili krvicom korisnika), Korisnik je obavezan TXtv-u jednokratno platiti ukupan zbir mjesečnih naknada za ostatak perioda obaveznog trajanja pretplatničkog ugovora za standard digitalni paket (broj mjeseci do isteka vremenskog vezivanja od 24 mjeseca za uređaj pomnožen sa 4,00KM – mjesečna cijena standard digitalnog paketa), odnosno za start digitalni paket ukoliko korisnik koristi samo DVB-C HD resiver (broj mjeseci do isteka vremenskog vezivanja od 24 mjeseca za uređaj pomnožen sa 3,00KM – mjesečna cijena start digitalnog paketa).

 

2. Ukoliko korisnik fizički ošteti DVB-C HD resiver platiti će njegovu stvarnu cijenu definisanu Cjenovnikom opreme i materijala (65,00KM sa uračunatim PDV-om).

 

3. Ukoliko je korisnik pod ugovornom obavezom i na svom paketu usluga, u slučaju prijevremenog raskida ugovora pored izmirenja obaveza definisanih Cjenovnikom i Opštim uslovima poslovanja, obavezan je TXtv-u jednokratno platiti ukupan zbir mjesečnih naknada za ostatak perioda obaveznog trajanja pretplatničkog ugovora, neovisno o naknadi koju plaća za korištenje uređaja.

TRAJANJE AKCIJE

Akcija će startati od 19.11.2020. godine i trajati će do 31.12.2020. godine.

Akcija se odnosi na sva područja TXtv mreže.

POZOVITE NAS

080 022 236

PIŠITE NAM

Na email: info@txtv-tz.com