Prenos telefonskog broja

Usluga prenosivosti broja omogućuje Korisniku da promijeni postojećeg operatera davaoca usluge fiksnog telefoniranja i postane Korisnik TXTV usluge fiksnog telefoniranja i pritom zadrži svoj postojeći telefonski broj na određenoj geografskoj lokaciji (geografski brojevi). Prenos broja iz fiksne u mobilnu mrežu nije moguće ostavriti.
 
Postupak prenosa broja
 

  • Podnošenje zahtjeva - Korisnik koji želi da izvrši prenos broja obavezan je da primaocu broja podnese propisani pismeni zahtjev i priloži odgovarajuće dokumente.
  • Ukoliko je korisnik fizičko lice, isti je obavezan da pored zahtjeva dostavi i slijedeću dokumentaciju: potvrdu o izmirenim dugovanjima kod operatera davatelja broja, kopiju lične karte i ovjerenu   punomoć u slučaju da korisnik ne podnosi lično zahtjev.
  • Ukoliko je korisnik pravno lice, isti je obavezan da pored zahtjeva dostavi i slijedeću dokumentaciju: potvrdu o izmirenim dugovanjima kod operatera davatelja, kopiju izvoda iz sudskog registra, kopiju PDV broja i ovjerenu punomoć u slučaju da korisnik ne podnosi lično zahtjev.
  • Zahtjev za prenos telefonskog broja smatra se istovremeno zahtjevom za raskid pretplatničkog odnosa Korisnika kod operatera davaoca broja.
  • Korisnik ostaje u obavezi plaćanja korištenih komunikacijskih usluga, a koje se odnose na predmetni broj, prema davaocu broja sve do trenutka prenosa broja u mrežu primaoca broja.
  • Izvršenjem prenosa i aktivacijom usluge, podnosilac zahtjeva postaje Korisnik TXtv doo te je od dana izvršenog prenosa obavezan plaćanje mjesečne pretplate vršiti na račun TXtv doo.
  • Korisnik koji je dostavio zahtjev za prenos broja, obavezan je da s TXtv doo zaključi poseban korisnički ugovor, s minimalnim periodom važenja od jedne godine.

TXtv doo ima pravo da od podnosioca zahtjeva naplati jednokratnu naknadu za prenos broja koja je propisana Cjenovnikom.
 
Obzirom da TXTV doo svojim korisnicima pruža usluge fiksnog telefoniranja na osnovu i pod uslovima utvrđenim Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji, zaključenim između TXtv doo, Elta-kabel doo i Miss.Net doo, primaoc broja prilikom prenosa je Elta-kabel doo.
 
Obrazac Zahtjeva za prenos broja možete preuzeti na sljedećem linku: Zahtjev za prenos broja
 
Otkazivanje zahtjeva za prenos broja
 
Nakon što je TXtv doo operateru davaocu broja uputio nalog za prenos, Korisnik ne može zatražiti otkazivanje zahtjeva za prenos broja, osim ukoliko dokaže da je operateru davaocu broja prethodno podnio pismenu izjavu o raskidu pretplatničkog odnosa.

poskor-novo5

kontakt

Adresa: Fočanska 1N
Poštanski broj: 75000
Telefon: 035-302-333
Tehnička podrška: 061-012-012
Go to top