Preuzmi svoju karticu i otključaj zaključane TV kanale poput: AMC Balkan, Happy Reality, Pink Reality, Superstar, te mnoge druge

Akcija važi za sve korisnike prema sljedećim pravilima

1. Benefite mogu ostvariti svi koji u toku Akcije podnesu zahtjev za korištenje novih usluga, kao i Korisnici koji vrše obnovu ugovora, i to za sve pakete koji prema važećem Cjenovniku ne uključuju Standard digitalni paket.

2. Ugovor po osnovu Akcije se zaključuje na određeno vrijeme, a sa obaveznim trajanjem ugovornog odnosa od 24 mjeseca.

3. Benefit uključuje pravo korištenja 1 Standard digitalnog paketa (resiver/ca modul i karticu za dekodiranje zaključanih kanala) besplatno za vrijeme trajanja obaveznog ugovornog perioda na 24 mjeseca.

4. Korisnik pored navedenih benefita ostvaruje i pravo na benefite redovnih pogodnosti prema važećem Cjenovniku.

Akcija traje 60 dana, počevši od 23.08.2021. godine.
Požurite u našu TXtv poslovnicu i preuzmite svoju karticu.

Pitanja i odgovori

Ova akcija namjenjena je za isključivo fizička lica.

Ova Akcija namijenjena je Korisnicima koji u toku Akcije podnesu zahtjev za korištenje novih usluga i ugovore obavezno trajanje određenog paket usluga.

Akcija počinje od 15.04.2021. godine i trajat će 30 dana.

Ugovor po osnovu akcije se zaključuje na određeno vrijeme, a sa obaveznim trajanjem ugovornog odnosa od 24 mjeseca.

Pravo na benefite ostvaruju korisnici samo paketa usluga TX Duo i TX Trio paketa usluga. 

Paketi koji nisu uključeni u Akciju su TX Duo XL, TX Trio XL, TX TRIO XXL i TX TRIO XXXL

Benefit podrazumjeva plaćanje mjesečne pretplate prvih 6 mjeseci ugovrnog perioda po cijeni od 1,00KM.

Nakon isteka akcijske pogodnosti korisnik plaća redovnu cijenu odabranog paketa usluga prema važećem Cjenovniku usluga.

U toku trajanja Akcije, cijena pristupa novih korisnika na neke od usluga TXtv-a iznosi 1,00KM (sa PDV-om) uz ugovorno vezivanje na 24 mjeseca.

Odabirom Akcijske pogodnosti Korisnik ne ostvaruje pravo i na redove pogodnosti definisane Cjenovnikom izuzev prava na korištenje prvog start odnosno standard digitalnog paketa u zavisnosti od odabranog paketa usluga.

Ukoliko korisnik nakon isteka ugovornog perioda ne izvrši produženje ugovora ili ukoliko ne vrati uređaje koje je dobio besplatno na korištenje za vrijeme trajanja ugovrne obaveze, po isteku ugovorne obaveze oprema će i dalje ostati aktivna te će se naplaćivati po važećem Cjenovniku.

Ukoliko korisnik nakon isteka ugovornog perioda ne izvrši produženje ugovora ili ukoliko ne raskine ugovor, pored zaduženja opreme izvršiti će se i zaduženje stvarne cijene odabranog paketa po važećem Cjenovniku.

U slučaju prijevremenog raskida ugovora sa obaveznim trajanjem, a koji je zaključen radi ostvarivanja benefita iz Akcije, iz razloga za koji je odgovoran Korisnik (na zahtjev ili krivicom korisnika), Korisnik je, pored izmirenja obaveza definisanih Cjenovnikom i Opštim uslovima poslovanja, obavezan TXtv-u jednokratno platiti ukupan zbir mjesečnih naknada za ostatak perioda obaveznog trajanja pretplatničkog ugovora.

POZOVITE NAS

080 022 236

PIŠITE NAM

Na email: info@txtv-tz.com